Algemene VOORWAARDEN Badkamerie.nl

1.   Welkom.

1.1 Welkom bij de voorwaarden van Badkamerie.nl. Hierin worden de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten mogelijk gemaakt door Badkamerie.nl.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand zijn gekomen.

1.3 Badkamerie.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te passen.

Wijzigingen treden direct in werking na plaatsing.

Van deze overeenkomst zal niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk bevestigd en ondertekend door Badkamerie.nl. 

2.   Definities.

2.1 Badkamerie.nl: Internetplatform gevestigd in Noordhoek gemeente Moerdijk.

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20110791, tel: 0165-760048.

Klus-it René Peeters, eenmanszaak, startdatum 20-05-2003, klussen en verzorgen van kleine verbouwingen in en rond het pand plus internetdiensten met als merknaam Badkamerie.nl.

2.2 Bedrijf, vakman of opdrachtnemer: Natuurlijke en/of rechtspersoon welke bij Badkamerie.nl een abonnement heeft, of is opgenomen in de gratis bedrijvengids.

2.3 Opdrachtgever of klusmelder: Natuurlijke en/of rechtspersoon welke een klusaanvraag plaatst op Badkamerie.nl en mag zoeken in twee bedrijvengidsen.

2.4 Sanitair en tegelwinkel of sanitairwinkel: Natuurlijke en/of rechtspersoon welke bij Badkamerie.nl een abonnement heeft en is opgenomen in een speciale bedrijvengids bij Badkamerie.nl.

3.   Privacy en vertrouwelijkheid.

3.1 In verband met ons privacybeleid vraagt Badkamerie.nl aan de opdrachtgever slechts zijn/haar klusgegevens, postcode en e-mailadres, nodig voor de goede werking van onze site.

De klusgegevens worden zichtbaar gemaakt op de website en doorgestuurd naar de e-mailadressen van de vakmensen, het e-mailadres van de opdrachtgever blijft achter in het systeem voor afwikkeling van het e-mailverkeer.

3.2 Wij verstrekken opdrachtnemers en sanitairwinkels geen naam en adres gegevens van opdrachtgevers; deze worden ook niet getoond op de website.

De opdrachtgever verstrekt zelf zijn/haar N.A.W. en contactgegevens aan een beperkt groepje vakmensen, nodig om werk op te nemen en uit te voeren.

Maximaal 3 vakmensen kunnen reageren op een aanvraag, aantal in te vullen door opdrachtgever.

3.3 De verstrekte gegevens mogen door opdrachtnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan wel worden doorverkocht, zonder toestemming van de opdrachtgever.

3.4 Badkamerie.nl verkoopt, ruilt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij Badkamerie.nl de opdrachtgever hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd.

De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag in kaart te brengen en Badkamerie.nl instaat te stellen de website verder te optimaliseren. 

4.   Opdrachtnemers en sanitairwinkels worden opgenomen in bedrijvengids of ledenlijst.

4.1 In aanvulling van hetgeen hieromtrent in de wet is bepaald, zal Badkamerie.nl de vermelde gegevens slechts gebruiken teneinde:

Uitvoering te kunnen geven aan de tussen Badkamerie.nl, opdrachtgever, opdrachtnemer en sanitairwinkels gesloten overeenkomst.

4.2 Administratieve database bij te houden van alle opdrachtnemers, sanitairwinkels en de daarbij behorende (persoons) gegevens, voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk.

4.3 Opdrachtnemers en sanitairwinkels bieden zich aan via Badkamerie.nl voor opdrachtgevers en hun partners.

5.   Gebruik.

5.1 Onze diensten zijn alleen toegankelijk voor personen dan wel rechtspersonen die volgens Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen en mogen sluiten.

5.2 Volgens voorgaande zijn onze diensten niet toegankelijk voor minderjarigen en ook voor personen dan wel rechtspersonen  van wie het account tijdelijk of definitief is ingetrokken.

En indien je niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van Badkamerie.nl

5.3 Een opdrachtnemer kan zelf een account aanmaken, met behulp van zijn e-mailadres en wachtwoord.

Als de opdrachtnemer het wachtwoord is vergeten kan via de website een nieuwe worden aangevraagd.

Het wachtwoord is strikt persoonlijk, en opdrachtnemer mag derden daarvan geen gebruik laten maken.

5.4 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor het gebruik van zijn account door derden, inzake schade of anderszins ongemak wat hieruit voortvloeit.

Opdrachtnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

5.5 Een account is niet overdraagbaar. Badkamerie.nl behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren, blokkeren of te verwijderen voor wat betreft gebruik van haar diensten, zonder nadere opgave van reden.

6.   Melden van badkamerklus.

6.1 Het melden van een badkamerklus of aanvraag is gratis mogelijk voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers.

6.2 In verband met de privacy van de opdrachtgever, wordt enkel en alleen met postcode en e-mail gecommuniceerd tijdens het aanvragen van een klus.

Met als doel het vinden van een (of max. drie) opdrachtnemer die werkzaamheden uitvoert voor opdrachtgever.

6.3 Een melding van een klus op Badkamerie.nl wordt niet eerder een opdracht, totdat de opdrachtgever akkoord gaat met een aanbieding, hetzij mondeling dan wel schriftelijk.

6.4 De opdrachtgever is verplicht, “akkoord voorwaarden” aan te vinken en zich op de hoogte te stellen van de inhoud.

7.   Abonnement alleen mogelijk voor opdrachtnemers.

7.1 Opdrachtnemers die een geldig inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel hebben en een abonnement bij Badkamerie.nl, kunnen reageren op aanvragen die binnenkomen op Badkamerie.nl in hun eigen regio.

7.2 Opdrachtnemer heeft de keuze uit 3 abonnementsvormen te weten, een periode van 2 maanden gratis op proef (1 x per opdrachtnemer),  en betaalabonnementen voor een periode van 6 maanden of 1 jaar.

Eén betaalabonnementsvorm voor sanitairwinkels, voor 1 jaar.

7.3 Elke overeenkomst tussen Badkamerie.nl, opdrachtnemer en sanitairwinkel wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en is ten allen tijde bindend, ongeacht op welke wijze deze tot stand is gekomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.4 Badkamerie.nl behoudt zich het recht voor de bestaande abonnementsvormen en tarieven elk moment te kunnen wijzigen.

Deze wijzigingen treden direct in werking bij nieuwe inschrijvers. Bestaande abonnementen blijven van kracht tot einde looptijd van abonnement, en alle betrokkenen worden per e-mail op de hoogte gebracht.

7.5 Badkamerie.nl behoudt zich het recht voor, om voor promotiedoeleinden abonnementen anders in de markt te zetten dan hierboven omschreven.

7.6 Voortijdig beëindiging van het abonnement is enkel schriftelijk mogelijk, gericht aan Badkamerie.nl info@badkamerie.nl en overeenkomst eindigt vervolgens bij einde looptijd van abonnement.

Opzeggen is gedurende de looptijd van het abonnement mogelijk tot 14 dagen voor het einde van de looptijd.

7.7 Abonnement of inschrijfgeld wordt niet terugbetaald, tenzij aangegeven door Badkamerie.nl.

7.8 Badkamerie.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar, maar bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Ook kan Badkamerie.nl niet aansprakelijk worden gesteld als gegevens van bedrijven niet correct zijn ingevuld en/of aangepast; dit geldt ook  voor geleverde diensten of producten.

7.9 Op webpagina’s van Badkamerie.nl is het niet toegestaan via tekst of afbeeldingen melding te maken dan wel te verwijzen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website.

Het is evenmin toestaan aanvragen te plaatsen die ten doel hebben het (in)direct promoten van een onderneming, of plaatsen van telefoonnummer en/of adres van opdrachtgever of andere personen.

7.10 De opdrachtnemer is gerechtigd dan/wel verplicht via zijn account alleen zijn eigen gegevens bij te werken en up-to-date te houden.

Schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de opdrachtnemer zelf.

7.11 Badkamerie.nl behoudt zich het recht voor gebruikers de toegang te ontzeggen als blijkt uit steekproeven dat opgestelde regels niet worden nageleefd.

7.12 Eventueel geschil dient zodanig opgelost te worden dat de goede naam van Badkamerie.nl niet in het geding komt.

7.13 Wij raden je ook aan met verstand zaken te doen, het is niet uit te sluiten dat minderjarige of personen met een valse identiteit zich melden.

7.14 Bij aanmelding in bedrijvengids of als lid in een abonnement is opdrachtnemer verplicht, “akkoord voorwaarden” aan te vinken en zich op de hoogte te stellen van de inhoud.

8.   Status van opdracht en offerte.

8.1 Een opdrachtgever is nergens toe verplicht, en kan zelf bepalen welke keuze wordt gemaakt.

8.2 De tussenkomst van Badkamerie.nl maakt juridisch gezien geen enkel verschil.

De overeenkomst is pas bindend als de opdrachtgever opdracht geeft aan opdrachtnemer, door middel van mondelinge afspraak of ondertekening van opdrachtbevestiging (dat laatste is aan te raden).

9.   Aanvragen worden verzameld en getoond.

9.1 Aanvragen die aangemeld zijn worden een of twee maal per dag doorgestuurd naar de e-mailbox van de vakmensen in zijn/haar regio en worden getoond op de website.

9.2 De vakmensen die lid zijn kunnen reageren, totdat het aantal ingegeven reacties is bereikt.

9.3 Iedere opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem/haar aangeboden aanvragen overeenkomen met de werkelijkheid, en derhalve juist en volledig zijn.

9.4 Door het plaatsen van een aanvraag op onze site, geeft u toestemming aan Badkamerie.nl de betreffende informatie zichtbaar te maken op de website en door te geven naar aangesloten opdrachtnemers.

9.5 Badkamerie.nl behoudt zich het recht voor, als blijkt uit steekproeven dat omschrijvingen strijdig zijn met onze doelstelling en of wetgeving, deze aanvraag zonder kennisgeving te verwijderen.

10.   Verwijderen account.

10.1 Badkamerie.nl behoudt zich het recht voor gebruikersaccounts tijdelijk of definitief te verwijderen ter bescherming van overige klanten.

Badkamerie.nl is hierover geen verantwoording verschuldigd.

10.2 Bij deze verwijdering vervallen alle aanvragen voor betreffende gebruiker.

10.3 Badkamerie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van verwijdering van het account.

10.4 Eventuele achterstallige abonnementen en andere kosten die zijn ontstaan, blijven verschuldigd.

10.5 Verwijdering van een account geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde kosten.

11.   Opdracht uitvoeren.

11.1 Verkregen opdrachten via Badkamerie.nl dienen door opdrachtnemer, die door opdrachtgever is gekozen, zelf te worden uitgevoerd.

11.2 Het door verhandelen van deze opdracht aan een ander bedrijf, al dan niet lid van Badkamerie.nl, is geenszins toegestaan.

11.3 Verkoop of doorverkoop van door opdrachtnemer ontvangen (offerte) aanvragen en/of gegevens van opdrachtgevers aan derden is niet toegestaan.

Bij schending van deze bepaling door opdrachtnemer staat het Badkamerie.nl vrij de (in)directe schade die dientengevolge is geleden op opdrachtnemer te verhalen.

11.4 Deze bepaling houdt tevens in dat opdrachtnemer zelf de verantwoordelijkheid draagt voor een correcte uitvoering en afhandeling van de opdracht. 

12.   Onderhoud.

12.1 Badkamerie.nl is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor onderhoud of aanpassingen van de website, zonder dat hiervoor vooraf toestemming nodig is, en zonder enig recht op schadevergoeding die hier door zou zijn ontstaan. 

13.   Frauduleus handelen.

13.1 Zonder enig rechtsmiddel uit te sluiten, kan Badkamerie.nl jouw account voor (on)bepaalde tijd verwijderen, bij een vermoeden van frauduleus handelen op onze site, praktijken die de goede gang van zaken hinderen of de regels bepaald door Badkamerie.nl overtreden.

13.2 Dit uitsluitend om de veiligheid en rechtsgang van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en sanitairwinkels te beschermen. 

14.   Het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden:

14.1 De website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (spam), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Badkamerie.nl te hebben gekregen.

14.2 De website te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of teksten met lasterlijk, obsceen of dreigend karakter.

14.3 De website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden.

14.4 Zodanig gebruik te maken van de website dat de website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder effectief wordt gemaakt.

14.5 Producten of diensten op de website aan te bieden die bij wet zijn verboden, of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld.

14.6 Om beveiligde gerelateerde onderdelen van de website te omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin ingrijpen.

14.7 Om gedeelte van de website en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen.

14.8 Om (gedeelte van) de inhoud van de website of (persoons) gegevens aangaande gebruikers van de website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.

15.   Aansprakelijkheid.

15.1 Badkamerie.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, voor welke schade dan ook die direct of indirect in meer of mindere mate verband houdt met het gebruik van onze diensten, en ongeacht op welke wijze de schade is ontstaan.

15.2 Badkamerie.nl garandeert niet dat tussen de opdrachtnemer, sanitairwinkel en een of meerdere opdrachtgevers daadwerkelijk een overeenkomst tot stand komt.

Badkamerie.nl is op geen enkele wijze gehouden, tot het genereren van een bepaald minimum aan opdrachten of omzet.

15.3 Badkamerie.nl staat er niet voor in dat de website en het online systeem altijd storingsvrij en continu functioneren.

Wij moeten je er op wijzen in dit verband, dat wij hierbij onder meer afhankelijk zijn van derden, waaronder providers en telecomaanbieders.

Badkamerie.nl is dan ook niet aansprakelijk in geval van het disfunctioneren en de onbereikbaarheid van de website of het online systeem.

En in geen geval gehouden tot restitutie van betaalde bedragen.

15.4 De structuur en inhoud van de complete site zoals de vormgeving, teksten, bladschikking, logo’s, iconen, data, en bestanden van Badkamerie.nl zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Zoals auteursrechten, merkenrechten en rechten van producten en databanken, die eigendom zijn van Badkamerie.nl dan wel van rechthebbende derden. 

16.   Websites van partners.

16.1 De website van Badkamerie.nl bevat links naar websites van derden, waaronder sites van opdrachtnemers en sanitairwinkels.

Badkamerie.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites waartoe gelinkt wordt.

16.2 Het plaatsen van links door Badkamerie.nl houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

17.   Betalingen en abonnementsgeld.

17.1 Opdrachtnemer en sanitairwinkel zijn telkens vooraf en voor de volledige overeenkomst het abonnementsgeld verschuldigd.

Eerste en vervolgtermijnbetalingen geschieden altijd per i-Deal of PayPal, sanitairwinkels betalen uitsluitend per bank, tenzij anders aangegeven door Badkamerie.nl.

17.2 Binnen 14 dagen voordat een abonnement (ook het gratis abonnement) afloopt krijg je van ons een aanbieding (offerte) voorgelegd voor verlenging van het abonnement; het genoemde bedrag dien je zelf over te maken via i-Deal of PayPal en voor de aangegeven datum, sanitairwinkels ontvangen de factuur vooraf.

Zodra de betaling binnen is, wordt de factuur automatisch aangemaakt en verstuurd per e-mail en ook kan deze gedownload worden via jouw eigen account van onze website, dit geldt uitsluitend voor i-Deal en PayPal betalingen.

Mocht je als opdrachtnemer niet ingaan op deze aanbieding, dan zullen wij je uitschrijven als lid, ook verdwijnt hierdoor het "keurmerk" achter je naam en eventuele beoordelingen.

Sanitairwinkels verdwijnen uit de bedrijvengids als niet wordt ingegaan op de nieuwe aanbieding.

17.3 Indien het abonnementsgeld niet tijdig is overgemaakt via i-Deal of PayPal, zal Badkamerie.nl aan de opdrachtnemer of sanitairwinkel een herinnering sturen.

In de herinnering wordt aan de opdrachtnemer of sanitairwinkel een termijn van 8 dagen geboden waarbinnen het verschuldigde bedrag betaald dient te worden.

17.4 Na het verstrijken van 8 dagen na de herinneringsdatum verkeert de opdrachtnemer of sanitairwinkel van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

17.5 Opdrachtnemer of sanitairwinkel is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels) rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels) rente geldt.

Alle gerechtelijke kosten welke Badkamerie.nl maakt ter verkrijging van voldoening, zowel binnen als buitenrechtelijke kosten, komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtnemer of sanitairwinkel.

In dat geval is de opdrachtnemer of sanitairwinkel een vergoeding verschuldigd van tenminste 12% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00.

Indien de werkelijke door Badkamerie.nl gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

17.6 Door opdrachtnemer of sanitairwinkel gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtnemer of sanitairwinkel dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

17.7 Badkamerie.nl is gerechtigd de volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien niet de lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

18.   Beveiliging.

18.1 Badkamerie.nl spant zich naar behoren in, het systeem te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of onrechtmatig gebruik.

Hiervoor zijn technische en organisatorische maatregelen genomen, die frequent worden gecontroleerd.

19.   Algemeen.

19.1 Ingeval een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig, of onvolledig blijken te zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden.

19.2 Opdrachtnemer, sanitairwinkel en Badkamerie.nl zullen als dit blijkt in overleg de betreffende bepalingen herformuleren door afspraken die naar aard, inhoud en strekking de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

19.3 Als er aandachtspunten zijn, waarin deze voorwaarden niet voorzien of onvoldoende zijn beschreven, dan zal de directie van Badkamerie.nl een beslissende rol daarin spelen.

20.   Behoordelingen (reviews).

20.1 Opdrachtgevers kunnen en mogen een beoordeling plaatsen in de portfolio van de vakman op de website van Badkamerie.nl, als de gemelde klus is afgerond.

20.2 De beoordeling bestaat uit een aanvullende omschrijving op vier aandachtspunten namelijk: offerte, vakmanschap, betrouwbaarheid en prijs/kwaliteit verhouding.

Een beoordeling wordt altijd eerst geverifieerd door Badkamerie.nl voordat deze openbaar wordt.

21.   Keurmerk.

21.1 Het keurmerk “erkent vakman” wordt door Badkamerie.nl aangeboden aan vakmensen die aan de doelstellingen van Badkamerie.nl en de wettelijke verplichtingen voldoen.

Bij het niet naleven van deze doelstellingen en wettelijke verplichtingen  zal de vakman het recht ontnomen worden om het keurmerk te gebruiken,

ook verdwijnt het keurmerk achter zijn naam op de website.

21.2 Badkamerie.nl is hierover geen verantwoording verschuldigd, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

voor de gevolgen van verwijdering of ontzegging van het keurmerk.

21.3 Wij van Badkamerie.nl wensen je veel succes met de gevonden vakman, sanitairwinkel en ook de vakman met de gevonden klant.